Thực hiện Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định 59/2015/NĐ-CP); Thông tư số 17/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Thông tư 17/2016/TT-BXD), Thông tư số 24/2016/TT-BXD, ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 24/2016/TT-BXD) , Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực đối với cá nhân và tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Thực hiện Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định 59/2015/NĐ-CP); Thông tư số 17/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Thông tư 17/2016/TT-BXD), Thông tư số 24/2016/TT-BXD, ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 24/2016/TT-BXD) , Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực đối với cá nhân và tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

(Cụ thể có văn bản đính kèm).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 353.850
    Online: 23