Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/2/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh  ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh;  Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016 của Sở Xây dựng công bố Đơn giá xây dựng công trình- Phần Khảo sát xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể về lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng như sau:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 353.826
    Online: 10