1.       Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng (khoản 1 Điều 3 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

2.       Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị (khoản 2 Điều 3 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

3.       Sản phẩm, hàng hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường (mục 1.3.25 – QCVN 16:2014/BXD).

Ngày 15/9/2014, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2014/TT-BXD về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, mã số QCVN 16:2014/BXD, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng (QCVN 16:2011/BXD). Nội dung của QCVN 16:2014/BXD bao gồm 10 nhóm sản phẩm, hàng hóa nhóm 2: nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng; nhóm sản phẩm kính xây dựng; nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa; nhóm sản phẩm VLXD chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình, ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ; nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe; nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát; nhóm sản phẩm sứ vệ sinh; nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa; nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi; nhóm sản phẩm vật liệu xây.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011/BKHCN.

4.       Sản xuất là các phương thức để tạo ra hàng hóa bao gồm khai thác, …, chế tạo, chế biến, gia công hay lắp ráp (khoản 9 Điều 3 – Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ).

Một số công đoạn gia công, chế biến giản đơn không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa như: Sơn, chia cắt ra từng phần, lắp ráp đơn giản các bộ phận của sản phẩm để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, trộn đơn giản các sản phẩm, kể cả các thành phần khác nhau, nếu một hay nhiều thành phần cấu thành của hỗn hợp không đáp ứng điều kiện đã quy định để có thể được coi như có xuất xứ tại nơi thực hiện việc này (Điều 9 – Nghị định số 19/2006/NĐ-CP).

5.       sản phẩm là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa VLXD có cùng thông số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt trên cùng một dây chuyền công nghệ (mục 1.3.23  – QCVN 16:2014/BXD).

6.       Lô hàng hóa là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa VLXD được xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn, do một tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tại cùng một địa điểm được phân phối, tiêu thụ trên thị trường (mục 1.3.24  – QCVN 16:2014/BXD).

7.       Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu (điểm 1.1 khoản 1 mục I Phụ lục II – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

8.       Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.               Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng (khoản 1 Điều 3 – Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).

9.       Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó (điểm 3.7 khoản 3 mục I – Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

10.  Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng (khoản 2 Điều 3 – Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).

                                          Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 387.861
Online: 49