Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Việt nam năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng, ban hành pháp luật, tiếp đến là tổ chức thực hiện pháp luật, trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) là hết sức quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBPL là nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, làm cho nhân dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp có thói quen, động cơ tích cực trong thực hiện pháp luật.

Tăngcường công tác tuyên truyn, phbiến, pháp lut trong hotđng xây dng

 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Việt nam năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng, ban hành pháp luật, tiếp đến là tổ chức thực hiện pháp luật, trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) là hết sức quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBPL là nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, làm cho nhân dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp có thói quen, động cơ tích cực trong thực hiện pháp luật.

1. Những kết quả đạt được

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBPL trong xây dựng, trong những năm qua, Sở Xây dựng đã tích cực triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm cập nhật và phổ biến sâu rộng tới các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc làm cho pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với quy định của pháp luật.

Hệ thống các văn bản pháp luật về xây dựng là rất lớn và thường xuyên có sự thay đổi nên công tác cập nhật, hệ thống hoá và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn được Sở xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm. Đặc biệt từ năm 2015, Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực, hàng loạt văn bản hướng dẫn bao gồm nhiều nghị định, thông tư được ban hành nên công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và đã được Sở tập trung triển khai một cách kịp thời. Theo đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định một số nội dung quản lý trên địa bàn như  quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể về lập dự toán xây dựng, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, quản lý thi công xây dựng công trình, cấp phép xây dựng…

Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền, PBPL trên địa bàn tỉnh cũng đã được thực hiện bằng hình thức tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ thuộc các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; chất lượng công tác tuyên truyền, PBPL từng bước được nâng lên.Trong năm 2015 và 2016 đã tổ chức được nhiều lớp hội nghị tập huấn ở tỉnh và tại các huyện thành phố, thị xã với hàng ngàn lượt người tham dự.

Nhờ triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, PBPL dưới nhiều hình thức nên mặc dù hệ thống văn bản pháp luật về xây dựng có nhiều sự thay đổi và ban hành mới nhưng đã sớm được thực thi trong thực tế.

 

2. Một số kinh nghiệm

Thông qua hoạt động thực tiễn, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

2.1. Thường xuyên theo dõi và cập nhật các văn bản mới

2.2. Tập hợp các nhóm văn bản theo từng lĩnh vực

2.3. Tổ chức nghiên cứu để xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể hoá một cách kịp thời;

2.4. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản mới trong toàn tỉnh và tại các địa bàn cấp huyện.

2.5. Chỉ đạo sát sao công tác xây dựng văn bản, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn với phương châm truyền đạt một cách kịp thời, đến được đầy đủ các đối tượng có liên quan và đảm bảo có chất lượng.

3. Một số đề xuất

3.1. Đối với các cơ quan ban hành văn bản

- Cần bám sát thực tiễn, đánh giá đúng được sự tác động của văn bản để xây dựng văn bản đảm bảo sự phù hợp và có tính khả thi.

- Ban hành động bộ và kịp thời hệ thống văn bản tránh việc luật đã có hiệu lực thi hành song chưa thực hiện được vì chưa có văn bản hướng dẫn;

- Khi soạn thảo văn bản cần xem xét tới các văn bản khác có liên quan tránh sự chồng chéo, trùng lắp, mâu thuẩn làm cho việc thực hiện gặp khó khăn, trở ngại.

- Đảm bảo tính ổn định của văn bản pháp luật, tránh việc văn bản vừa mới ban hành đã phải sửa đổi bổ sung gây khó khăn cho đối tượng thực hiện.

- Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá sự tác động của văn bản tới các hoạt động của xã hội, tiếp thu các phản ánh của xã hội để sớm có điều chỉnh cho phù hợp.

3.2. Đối với cơ quan tổ chức tuyên truyền PBPL

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật các văn bản mới

- Cần đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền PBPL đảm bảo thiết thực và có hiệu quả.

- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền PBPL

3.3. Đối với các đối tượng áp dụng

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt các thông tin về các văn bản mới.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chương trình tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật mới.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn.

Tác giả: Trần Hậu Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 431.159
Online: 9