Ngày 15/6/2015 Sở Xây dựng đã Văn bản hứng dẫn số 861/SXD-HĐXD về việc quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng trong công trình theo đó Đối với các tổ chức, các nhân sản xuất kinh doanh VLXD thuộc đối tượng sản phẩm hàng hóa phải công bố hợp quy phải thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp với các quy định nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16: 2014/BXD. Công bố hợp quy và đăng ký bản Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng theo trình tự quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD.

Ngày 15/6/2015 Sở Xây dựng đã Văn bản hứng dẫn số 861/SXD-HĐXD về việc quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng trong công trình theo đó Đối với các tổ chức, các nhân sản xuất kinh doanh VLXD thuộc đối tượng  sản phẩm hàng hóa phải công bố hợp quy phải thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp với các quy định nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16: 2014/BXD. Công bố hợp quy và đăng ký bản Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng theo trình tự quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Đ/c Lê Văn Tới    - Vụ trưởng Vụ VLXD và Đ/c Trần Hậu Thành - PGĐ Sở Xây dựng đang trao đổi với Lãnh đạo nhà máy sản xuất cọc bê tông và bê tông thương phẩm Viết Hải về công tác chứng nhận chất lượng, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Sản phẩm, hàng hóa VLXD đã công bố hợp quy sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử trong công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng (quý) của Sở Xây dựng sở để các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng lựa chon sử dụng trong các công trình xây dựng.

Các sản phẩm, hàng hóa VLXD thuộc đối tượng phải công bố hợp quy nhưng không thực hiện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Yêu cầu các chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm hàng hóa VLXD trước khi đưa vào sử dụng trong các công trình; tuyệt đối không đưa các sản phẩm hàng hóa VLXD chưa được Công bố hợp chuẩn, hợp quy vào sử dụng trong các công trình xây dựng theo quy định Pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Yêu cầu  nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng trên thị trường thực hiện theo Khoản 1, 2 Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng  và bảo trì công trình xây dựng và  cung cấp các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và của pháp luật khác có liên quan

Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Đc Lê Văn Tới    - Vụ trưởng Vụ VLXD và Đc Trần Hậu Thành - PGĐ Sở Xây dựng đang trao đổi với Lãnh đạo nhà máy sản xuất tấm lợp công ty cổ phần vật liệu xây dựng Trung Nam về công tác chứng nhận chất lượng, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong công trình xây dựng theo các nội hướng dẫn.

Theo đó Sở Xây dựng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các sản phẩm hàng hóa VLXD sử dụng trong các công trình; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sử dụng VLXD chưa được Công bố hợp chuẩn, hợp quy vào trong các công trình xây dựng.

Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 398.129
Online: 9