Thực hiện kết luận số 329/TB-UBND ngày 20/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác GPMB, tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện kết luận số 329/TB-UBND ngày 20/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác GPMB, tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

(Nội dung chi tiết có file đính kèm)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 407.856
Online: 16