Phiếu lấy ý kiến của Hiệp hội DN, các Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doanh, cá nhân phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 - 2016. Sở Xây dựng công khai phiếu lấy ý kiến để các Hiệp hội DN, các Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doanh, cá nhân phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh.

Phiếu lấy ý kiến đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 353.844
Online: 26