Thực hiện Công văn số 3456/UBND-XD ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ đơn giá Bồi thường - giải phóng mặt bằng. Theo đó Sở Xây dựng chủ trì và chịu trách nhiệm xây dựng phần đơn giá Nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; Sở Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng phần đơn giá các loại tài sản, thiết bị máy móc, nông cụ, ngư cụ; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xây dụng đơn giá bồi thường các loại cây cối hoa màu. Các phần của bộ đơn giá đã được Sở Xây dựng tổng hợp ở dự thảo đã hoàn thành.

Thực hiện Công văn số 6277/UBND-XD2 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo “Bộ đơn giá Bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016”. Để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành cũng như thực tế áp dụng tại các địa phương. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét và góp ý bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/12/2015.

Toàn văn Dự thảo, xin mời quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 353.820
Online: 22