Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

SoKyHieu

2014

NgayBanHanh

12/17/2014

NgayCoHieuLuc

12/17/2014

NguoiKy

 

LoaiVanBan

Quyết định

UrlVanBan

 

TrichYeu

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức 2014

CoQuanBanHanh

Chính Phủ

LinhVuc

Dược phẩm

Stt

 

NoiDung

 

DinhKemText

 

Active

Yes

NgayKy

12/17/2014

SoVanBan

 

KieuVanBan

 

Attachments

Created at 8/15/2017 11:40 AM by admin
Last modified at 8/15/2017 11:40 AM by admin