Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

SoKyHieu

2010/QH12

NgayBanHanh

11/15/2011

NgayCoHieuLuc

11/15/2011

NguoiKy

 

LoaiVanBan

 

UrlVanBan

 

TrichYeu

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.

CoQuanBanHanh

Quốc Hội

LinhVuc

 

Stt

 

NoiDung

 

DinhKemText

 

Active

Yes

NgayKy

11/15/2011

SoVanBan

 

KieuVanBan

 

Attachments

Created at 8/15/2017 11:36 AM by admin
Last modified at 8/15/2017 11:36 AM by admin