Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

SoKyHieu

TT-BYT

NgayBanHanh

1/25/2011

NgayCoHieuLuc

 

NguoiKy

 

LoaiVanBan

Thông tư

UrlVanBan

/_vanban/TT+06.2011.TT-BYT+ngay+25.01.2011.doc

TrichYeu

Quy định về quản lý mỹ phẩm

CoQuanBanHanh

Bộ Y Tế

LinhVuc

Dược phẩm

Stt

2

NoiDung

 

DinhKemText

TT+06.2011.TT-BYT+ngay+25.01.2011.doc

Active

Yes

NgayKy

1/25/2011

SoVanBan

06

KieuVanBan

 

Attachments

Created at 8/15/2017 11:34 AM by WIN-VB2Q95RLB81\administrator
Last modified at 8/15/2017 11:34 AM by WIN-VB2Q95RLB81\administrator