Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

SoKyHieu

TT-BYT

NgayBanHanh

10/29/2010

NgayCoHieuLuc

 

NguoiKy

Cao Minh Quang

LoaiVanBan

Thông tư

UrlVanBan

/_vanban/TT+47.2010.TT-BYT+ngay+29.12.2010.doc

TrichYeu

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

CoQuanBanHanh

Bộ Y Tế

LinhVuc

Dược phẩm

Stt

1

NoiDung

 

DinhKemText

TT+47.2010.TT-BYT+ngay+29.12.2010.doc

Active

Yes

NgayKy

10/29/2010

SoVanBan

47

KieuVanBan

 

Attachments

Created at 8/15/2017 11:34 AM by WIN-VB2Q95RLB81\administrator
Last modified at 8/15/2017 11:34 AM by WIN-VB2Q95RLB81\administrator