Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

ThongTinChung

Công ty Xây dựng Thành Sen

NangLucKinhNghiem

10 năm hoạt động lĩnh vực xây dựng

DiaBan

1

PhamViHoatDong

10 năm hoạt động lĩnh vực xây dựng

HoVaTen

Trương Xuân Thành

NgaySinh

2/7/1970

DiaChi

TP Hà Tĩnh

TrinhDoChuyenMon

Kỹ sư xây dựng

SoChungChi

09754542

Hang

 

LinhVucNganhNghe

Kỹ sư hoạt động xây dựng

Active

No

DiaBan:TenDiaBan

Thành phố Hà Tĩnh

TenDoanhNghiep

Công ty Xây dựng Thành Sen

Attachments

Created at 1/20/2017 5:10 PM by admin
Last modified at 2/17/2017 12:37 PM by admin