Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

ThongTinChung

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dương Đoàn Nguyên
- Địa chỉ: Số 156 Đường Vũ Quang, phường Thạch Linh TP.  Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0988379425                          ;          số fax:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001565745 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 21 tháng  02 năm 2012
- Giám đốc: Dương Xuân Tiệp.

NangLucKinhNghiem

Tổng số kỹ sư, cao đẳng , trung cấp, công nhân qua đào tạo: 09 người.
- Cán bộ đảm nhận chức danh: 01 kỹ sư điện.
- Cán bộ kỹ thuật: 03 người: 01 kỹ sư xây dựng; 01 kỹ sư giao thông; 01 kỹ sư thủy lợi.
- Công nhân qua đào tạo: 05 người.
- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc
- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 19.186.286.000 đồng
- Doanh thu năm 2015: 8.700.752.000 đồng.

DiaBan

1

PhamViHoatDong

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.
3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp  IV.
3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi cấp  IV.

HoVaTen

Dương Xuân Tiệp

NgaySinh

1/1/1979

DiaChi

TP Hà Tĩnh

TrinhDoChuyenMon

Kỹ sư

SoChungChi

05

Hang

10/10

LinhVucNganhNghe

Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi

Active

Yes

DiaBan:TenDiaBan

Thành phố Hà Tĩnh

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH MTV Dương Đoàn Nguyên

Attachments

Created at 1/20/2017 10:24 AM by admin
Last modified at 1/20/2017 3:15 PM by admin