Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

ThongTinChung

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP xây dựng và Thương mại Cường Thịnh
- Địa chỉ: Số 37 đường Huy Cận, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0911558555;          số fax:
- Giấy phép kinh doanh: Số 28.03.000711 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 09 tháng 9 năm 2009;
- Giám đốc: Dương Đình Thịnh.

NangLucKinhNghiem

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng , trung cấp, công nhân qua đào tạo: 17 người
- Cán bộ đảm nhận chức danh: 07 Người. Trong đó: Kỹ sư xây dựng: 03 người; kỹ sư giao thông: 02 người; 01 kỹ sư thuỷ lợi; 01 kỹ sư điện.
- Công nhân qua đào tạo: 10 người.
- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc
- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 7.761.218.000 đồng
- Doanh thu năm 2015: 36.826.805.000 đồng.

DiaBan

1

PhamViHoatDong

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.
3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV.
3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp III, cấp IV.

HoVaTen

Dương Đình Thịnh

NgaySinh

1/1/1977

DiaChi

TP Hà Tĩnh

TrinhDoChuyenMon

Kỹ sư

SoChungChi

01

Hang

10

LinhVucNganhNghe

Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Active

Yes

DiaBan:TenDiaBan

Thành phố Hà Tĩnh

TenDoanhNghiep

Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Cường Thịnh

Attachments

Created at 1/20/2017 10:23 AM by admin
Last modified at 1/20/2017 3:11 PM by admin