Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm truyền thông GD sức khỏe tỉnh Điện Biên

:

LichCongTac: Họp về sắp xếp kiện toàn các Ban quản lí dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Title

Họp về sắp xếp kiện toàn các Ban quản lí dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Gio

9:00

Ngay

4/11/2017

ThanhPhan

Đồng chí Tiến - GĐ sở và Văn phòng

DiaDiem

Tại Sở Nội vụ ( xe 090)

NoiBat

No

ThuTu

34

Attachments

Created at 3/22/2017 4:38 PM by admin
Last modified at 4/10/2017 9:47 AM by admin